KAJIAN KHUSUS ASATIDZAH DAUROH ASY – SYARI’AH KE – 14 DI INDONESIA

 

KAJIAN KHUSUS ASATIDZAH DAUROH ASY – SYARI’AH KE – 14 DI INDONESIA
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
30 Syawwal – 4 Dzulqa’dah 1438 H / 24-28 Juli 2017
Ma’had Al Anshar Jogjakarta

📒 Kitab Mukhtashar Shahih Muslim lil Mundziri
🎙 Asy Syaikh Khalid bin Dhahwi Azh Zhafiri
Sesi 1 :  AUDIO
Sesi 2 :  AUDIO
Sesi 3 :  AUDIO
Sesi 4 :  AUDIO
Sesi 5 :  AUDIO

📒 Kitab al Iman li Abi ‘Ubaid Al Qasim bin Sallam
🎙 Asy Syaikh Hamid bin Khamis Al Junaibi
Sesi 1 :  AUDIO
Sesi 2 :  AUDIO
Sesi 3 :  AUDIO
Sesi 4 :  AUDIO

📒 Kitab Syarhus Sunnah lil Muzani
🎙 Asy Syaikh Muhammad bin Ghalib Al ‘Umari
Sesi 1 :  AUDIO
Sesi 2 :  AUDIO
Sesi 3 :  AUDIO
Sesi 4 :  AUDIO

📒 Kitab Fadhlu ‘Ilmi as Salaf ‘Ala ‘Ilmi al Khalaf
🎙 Asy Syaikh Hisyam Al Hausani 
Sesi 1 : AUDIO
Sesi 2 : AUDIO
Sesi 3 : AUDIO
Sesi 4 : AUDIO

📒 Kitab al Hajj min Manhaj as Salikin
🎙 Asy Syaikh Usamah bin Sa’ud Al ‘Amri
Sesi 1 : AUDIO
Sesi 2 : AUDIO
Sesi 3 : AUDIO
Teleconference (asy Syaikh Rabi’ bin Hadi al Madkhali Hafizahullah) :   DOWNLOAD
Sesi 4 : AUDIO
Khutbah Jum’at :  AUDIO
Sesi 5 :  AUDIO
Sesi 6 :  AUDIO

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

________

🌅📚 Channel Daurah Nasional “asy-Syari’ah” Ahlus Sunnah wal Jama’ah